הבנק רשאי לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק , וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות, וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד. 

חשבון בני משפחה של כוחות הביטחון: הטבות המבצע מותנות בעמידה בפועל בתנאים ובתבחינים שונים כמפורט בטופס ההצטרפות למבצע. אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע. ההטבות יינתנו לבני משפחה של אנשי כוחות הביטחון ללקוח חדשים בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי) ומותנות בכך שיופקדו בו, במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת ההטבות, משכורות חודשיות בסך של, 5,000 ₪ ומעלה. 
הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה) אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.
אשראי וכרטיסי אשראי אין לראות הפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן המוצר ולמתן אשראי כלשהו. אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההטבות בכרטיסי האשראי הינן באחריות חברות כרטיסי אשראי וכפופות לתנאי המועדונים של החברות המתפרסמים באתרי החברות.
"משכורת" - סך המשכורות החודשיות, לרבות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי [1] וקצבאות ממשרד הביטחון המפורטות להלן [2] (של כל השותפים בחשבון), המופקדות לחשבון באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ). מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת. הפקדת משכורת כאמור שלא באמצעות מס"ב טעונה אישור הבנק מראש.
[1] קצבאות המוסד לביטוח לאומי כמפורט להלן:
זקנה, שארים (13101-08-4) נכויות- נכות ,ניידות, נפגעי עבודה, שקום, סיעוד,אסירי ציון (60697-08-3), הבטחת הכנסה (13110-08-5), איבה - מ. הביטחון (15690-10-0), נכות (14354-10-4), פנסיה רוסיה (37249-28-1).
[2] קצבאות משרד הביטחון כמפורט להלן:
נכות (4090) , אלמנות ומשפחות שכולות (79322)

ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום.
תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון.

${loading}