(1) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש.

(2) הריבית למסגרת המשנית תיקבע בהתאם לתנאי הבנק, ובכל מקרה לא תעלה על P+6.7% . 

(3) מוגבל להלוואה אחת בחשבון, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום.

כללי: תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק www.bankotsar.co.il , וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד.
חשבון חבר בן/בת זוג: ההצטרפות למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק בלבד. הטבות המועדון מותנות בעמידה בפועל בתנאים ובתבחינים שונים כמפורט בטופסי ההצטרפות. ההטבות  יינתנו לבן/בת זוג של לקוח המנהל חשבון "חבר" בבנק, הפותח חשבון עו"ש ליחידים, (פרטי לא עסקי) ומותנות בכך שיופקדו בו במהלך 36 חודשים משכורות חודשיות בסך 4,000 ₪ ומעלה. אחת ל- 3 שנים יהא על הלקוח להמציא מחדש אישור בדבר קיום חשבון "חבר" של בן/בת הזוג שהינו עמית "חבר", על מנת שניתן יהיה להזרים את סיווג המועדון ל- 3 שנים נוספות.
"משכורת": סך המשכורות החודשיות, לרבות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי: זקנה, שארים (13101-08-4) נכויות- נכות, ניידות, נפגעי עבודה, שיקום, סיעוד, אסירי ציון (0697-08-3) הבטחת הכנסה (13110-08-5) איבה – מ. הביטחון (15690-10-0) נכות (14354-10-4) פנסיה רוסיה (37249-2) וקצבאות ממשרד הביטחון: נכות (4090) אלמנות
ומשפחות שכולות (79322) (של כל השותפים בחשבון) המופקדות לחשבון באמצעות מס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ). מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת. הפקדת משכורת כאמור שלא באמצעות מס"ב טעונה אישור הבנק מראש.
הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צויינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.
אשראי: פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, בומקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לשיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור
חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ריבית פריים (P) -  "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מפעם לפעם, בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת ע"י הבנק. ריבית הפריים נכון ל 15.04.2022 עומדת על 1.85%.

ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום.
תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון.

 

${loading}