(1) הטבת ההחזר תינתן עבור הלוואה חדשה למשתכנים ולא עבור מחזור הלוואה קיימת בבנק. ההחזר הכספי יינתן באמצעות קיזוז מהתשלום התקופתי הראשון בגין החזר ההלוואה. במקרה של פירעון ההלוואה לפני תום 36 התשלומים הראשונים, ו/או במקרה של ביצוע מיחזור של ההלוואה כולה או חלקה לרבות מיחזור פנימי של ההלוואה כולה או חלקה, סכום ההטבה יהיה חלקי בלבד כמפורט בתנאי המבצע ובמסמכי הבנק. ההטבה תינתן בהלוואות לדיור בלבד מכספי הבנק להלוואות של 300,000 ₪ ומעלה. ההטבה אינה חלה על הלוואות "גישור","משולבת" ו- "בלון". ניתן לממש את ההטבה להלוואות משכנתא המבוצעות עד 31/12/2022 . אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

כללי: אין כפל מבצעים. על אף האמור, במקרה שניתנה/תינתן לנו הטבה פרטנית בעמלה אשר לגביה ניתנה הטבה במסגרת המבצע, אנו נהנה מההטבה הטובה ביניהן.

הטבת הצטרפות: קבלת הטבת ההצטרפות לחשבון "חבר" מותנית בחתימה על טופס הצטרפות ועל מסמכים נוספים בהתאם לדרישת הבנק. הטבת ההצטרפות מותנית בהערבת משכורת / גמלה חדשה ממופ"ת ובכפוף להנחיות בנק ישראל. ניתן לממש את הטבת ההצטרפות לאחר העברת משכורת / גמלה ראשונה ממופ"ת לבנק לאחר מועד ההצטרפות לחשבון "חבר" ועד לתום תקופת ההסכם 19.2.24. הטבת ההצטרפות ניתנת לניצול פעם אחת בלבד. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 

ריבית הפריים (P): "ריבית בסיסית" הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה מפעם לפעם בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ולעסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, והן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/ עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה ההטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי וכרטיסי אשראי: אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו.
אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

תיק ני"ע: ניירות ערך (לרבות קרנות נאמנות) המופקדים בחשבון )לא כולל פיקדונות במט"י ומט"ח (לא כולל תיק פנסיוני כגון קופות גמל וקרנות השתלמות).

ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום.
תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון.

${loading}