קצבת נכות מביטוח לאומי תיחשב כמשכורת לעניין הזכאות לקבלת הטבות לבעלי משכורת בהתאם לתנאי החשבון.
אין כפל מבצעים/הטבות הבנק רשאי להפסיק או לשנות את תנאי המועדון בכל עת.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
כל האמור בכפוף להסכם בתוקף של אוצר החייל הבנק הבינלאומי עם ארגון נכי צה"ל כל האמור בכפוף לנהלי הבנק. 
כל האמור בכפוף לנהלי הבנק ט.ל.ח 08/2020

אשראי: פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול
 דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום.
תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון.

${loading}