• הבנק הבינלאומי מעניק ללקוחותיו שרותי משמורת בני"ע ישראלים ובני"ע חוץ. שירותי קסטודי בני"ע חוץ ניתנים על ידי הבנק הבינלאומי באמצעות קסטודיאנים צד ג'. בנוסף, הבנק הבינלאומי נותן שירותים בנגזרים סחירים בחו"ל באמצעות ברוקרים סולקים בנגזרים.
    בינואר 2012 פורסמו המלצות הועדה הבין משרדית לבחינת שוק הקסטודי בישראל ("ועדת אלמוג") במטרה לשפר את ההגנה על המשקיעים.
    בהתאם לדרישה של המפקח על הבנקים בבנק ישראל ובהתאם להמלצות ועדת אלמוג קבע הבנק מדיניות לבחירה, התקשרות ומעקב אחר קסטודיאנים. בנוסף, אימץ הבנק מדיניות לבחירה, התקשרות ומעקב גם אחר ברוקרים סולקים בנגזרים בחו"ל. המדיניות מפרטת קריטריונים שונים לבדיקת נאותות הקסטודיאן/ברוקר סולק בנגזרים וביצוע מעקב תקופתי אחר פעילותם.
    פירוט תמציתי של מדיניות הבנק ופירוט הקסטודיאנים/ברוקרים סולקים בנגזרים איתם הבנק פועל, מובא לעיונכם.