• עקב מיזוג בנק אוצה"ח, החל משנת 2019 ואילך - דו"ח טיפול בתלונות ובקשות מפורסם באתר הבנק הבינלאומי.