• טיפול בתלונות ובקשות בשנת 2019 – עקב מיזוג בנק אוצה"ח הנתון מפורסם באתר הבנק הבינלאומי.