• בנק ישראל קבע הנחיות מגבילות ביחס להלוואות לדיור בו קבע את שיעור ההחזר מן ההכנסה, את חלק ההלוואה שניתן בריבית משתנה ואת התקופה הסופית לפירעון ההלוואה. 
    מטרת ההנחיות היא להפחית את הסיכון של הציבור שנוטל משכנתאות בתנאים שעלולים לסכן את יכולתו העתידית לפרוע את המשכנתא.