• מהם מוצרים פנסיוניים?
  קרן פנסיה
  קרן פנסיה מעניקה פנסיה לכל החיים בשלושת המצבים הבאים:

  • פנסיית זיקנה - פנסיה חודשית המשולמת לעמית המבוטח החל ממועד הפרישה לכל ימי חייו.
  • פנסיית נכות - פנסיה חודשית המשולמת לעמית המבוטח אשר איבד מכושרו לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת התואמת את השכלתו, הכשרתו ונסיונו עקב תאונה ו/או מחלה.
  • פנסיית שארים - פנסיה חודשית המשולמת לשארים החוקיים של העמית המבוטח שנפטר בהתאם להגדרתם בתקנון.


  קופת גמל
  קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח ארוך שנהנה מהטבות מס המעוגנות בפקודת ובתקנות מס הכנסה. קופת הגמל מאפשרת לעמית לחסוך כספים לצרכים פנסיונים ולמטרות נוספות.  בהתאם לתיקון 3, המחייב לפחות קצבה חודשית של 3,850 ש"ח והיתרה תוכל להתקבל כהון או קצבה בהתאם לרצון הלקוח (עד תקרה).

  קרן השתלמות
  קרן השתלמות הינה קופת גמל המיועדת ליחיד שהכנסתו החייבת היא הכנסה מעסק או ממשלח יד (משכורת).את הסכום שהצטבר בקרנות ההשתלמות ניתן למשוך מתום 6 שנים ממועד התשלום הראשון. בעת משיכת כספים מהקופה לא ניתן להמשיך ולהפקיד בקרן כספים נוספים.קרנות ההשתלמות (כשלעצמן) אינן מעניקות כיסוי למקרה נכות או פטירה.


  ביטוח חיים
  ביטוח חיים יסודי עשוי להיות למקרה פטירה בלבד, או בשילוב חסכון כמו ביטוח מעורב, עדיף וגמלה שבהם מובטח גם חסכון. הביטוח היסודי מאפשר הוספה של ביטוחים נוספים.