ההצטרפות ל"חשבון הירוק" תבוצע בסניף או ישירות באמצעות שירות "אוצר באינטרנט". לפחות אחד מבעלי החשבון צריך להיות מנוי ל"אוצר באינטרנט" ברמת שירות שלישית ומעלה. "החשבון הירוק" מיועד ללקוחות פרטיים בלבד. הסדר "החשבון הירוק" אינו יכול להיות משולב עם מועדוני הטבות או הסכמים אחרים. כמו כן, הסדר זה מבטל הנחות אישיות בחשבון. אין התחייבות למתן תנאי ההסדר. ההטבות תיכנסנה לתוקף החל מה-1 לחודש העוקב שלאחר חודש ההצטרפות. הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון והן תגבנה במלואן (ללא הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת לעיל.

מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן (ללא הטבה). בנוסף בגין כל פעולה שלא תבוצע באמצעות הערוצים הישירים, תיגבה עמלה כמפורט בתעריפון הבנק. ההחזר לא יחול על הוצאות נוספות (עמלות ברוקר וכד') וישולם בניכוי מס במקור, אם יחול. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן שירות. השירות כפוף לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות המוצע או להפסיקו בכל עת. ט.ל.ח 1/2017

${loading}