תולדות הבנק

אוצר החייל הוקם בנובמבר 1946, כמוסד כספי שנועד לתת שירות בנקאי ללוחמי היישוב היהודי שהשתחררו מהצבא הבריטי. בהקמתו של מוסד מימון אוצר החייל בע"מ גיבשו "קופות החיילים" המייסדים את רעיונם "עזור לעצמך ונעזרת".

רעיון זה אומץ במשך השנים על ידי ממשיכיהם הטבעיים: משרתי הקבע ועובדי מערכת הבטחון שנכנסו כשותפים לבנק. 

עד אמצע שנות ה - 70 פעל אוצר החייל כמוסד כספי למימוש הרעיון של המייסדים וממשיכיהם. המוסד עסק בניהול חשבונות המשכורת של לקוחותיו ובביצוע הלוואות תקציביות של מוסדות ממשלתיים.

בשנת 1972 קיבל המוסד רישיון לבנק בתנאי שיושקע בבנק הון עצמי נוסף, ידע מקצועי ומיחשוב. כניסת בנק הפועלים כשותף, בשנת 1977, תרמה לביסוסו כבנק סקטוריאלי קטן ומצליח, שעמד במבחן השירות הייחודי למשקי הבית מקרב אוכלוסיות מערכות הבטחון ובמבחן הרווחיות והכדאיות הכלכלית, בקבוצת בנק הפועלים.

בעשור 1986-1976 חלו שינויים מפליגים בכלכלה הישראלית ובענף הבנקאות שהעלו סימני שאלה על אפשרות קיומו וצמיחתו של בנק סקטוריאלי קטן. הבנק, שחזה התפתחות זו החליט על שינוי במדיניותו העסקית. בצד המשך מתן השירות הייחודי לאוכלוסיות מערכת הבטחון, הוא נערך להרחבת מיגוון שירותיו ולמתן שירותים בנקאיים לכלל הציבור. בתום העשור החמישי לפעילותו, השלים הבנק את המהפכה השניה בהתפתחותו - הפעם מבנק סקטוריאלי קטן לבנק מסחרי לכלל הציבור.

היציאה ההדרגתית של הממשלה משוק ההון והכספים בשלב מאוחר יותר, איפשרה לבנק להגדיל את גיוס המקורות בשוק החופשי ולהגדיל את פעילותו. הגדלת זמינות המקורות איפשרה לבנק לפתח גישה חדשה ומקורית בנושא  האשראי הצרכני.

סטטוס רגולטורי - מכוח החקיקה הבנקאית, נתון הבנק לפיקוחו של בנק ישראל ובמיוחד לפיקוחם של נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים וחלים עליו הוראות, כללים הנחיות וצווים של המפקח על הבנקים.

בשנת 2006 חל שינוי במבנה הבעלות על אוצר החייל: הבנק הבינלאומי רכש את חלקו של בנק הפועלים בשיעור של  68% מההון, בידי חבר משרתי הקבע מוחזקים 24% מההון ו- 8% מההון בידי קופת הגמל של עובדי התעשייה האווירית.

בשנת 2010 חל שינוי במבנה הבעלות על אוצר החייל. קופת התגמולים של עובדי התעשייה האוירית לישראל בע"מ א.ש. בע"מ מכרה את כל המניות שבבעלותה לבינלאומי ולחבר משרתי קבע והגמלאים בע"מ. לאחר המכירה מחזיק הבינלאומי במניות המקנות כ 74% מהון הבנק וחבר משרתי הקבע והגימלאים מחזיק במניות המקנות כ 26% מהון הבנק.

בשנת 2011 חל שינוי נוסף במבנה הבעלות על אוצר החייל, והבנק הבינלאומי רכש חלק נוסף ממניות "חבר" באוצר החייל. ביום 31.12.2011 החזיק הבנק הבינלאומי ב- 75.99% מהזכות לקבלת רווחים וב- 76% מזכות ההצבעה ומן הזכות למנות מנהלים. חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ החזיק 24% מהזכות לקבלת רווחים, מזכות ההצבעה ומן הזכות למנות מנהלים.  

בשנת 2014 חל שינוי נוסף במבנה הבעלות על אוצר החייל: חבר משרתי קבע והגמלאים בע"מ מכר חלק נוסף ממניותיו לבנק הבינלאומי. ביום 23.3.2014 החזיק הבנק הבינלאומי ב- 77.99% מהזכות לקבלת רווחים וב- 78% מזכות ההצבעה ומן הזכות למנות מנהלים.

חבר משרתי קבע והגמלאים בע"מ החזיק ב- 22% מהזכות לקבלת רווחים, מזכות ההצבעה ומן הזכות למנות מנהלים.

בשנת 2018 חל שינוי נוסף במבנה הבעלות על אוצר החייל: חבר משרתי קבע והגמלאים בע"מ מכר את אחזקותיו בבנק לבנק הבינלאומי. ביום 16.1.2018 החזיק הבנק הבינלאומי ב- 99.99% מהזכות לקבלת רווחים וב- 100% מזכות ההצבעה ומן הזכות למנות מנהלים.

ביום 22 באפריל 2018 הושלמה רכישת מניותיהם של כל בעלי מניות המיעוט באוצר החייל על-ידי הבנק הבינלאומי. החל ממועד זה מחזיק הבנק הבינלאומי ב- 100% מהזכות לקבלת רווחים וב- 100% מזכות ההצבעה ומן הזכות למנות מנהלים.

למידע נוסף אודות הקבוצה >