בנקאות בטוחה

למען הסר ספק יובהר כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מאחריות בעלי החשבון ו/או מאחריותו של הבנק לפי המסמכים בהם התקשרו בעלי החשבון עם הבנק ו/או על פי דין.