חשבון גולד

פותחים חשבון חדש באוצר החייל הבנק הבינלאומי, מצטרפים למבצע גולד ונהנים ממגוון רחב של הטבות.
 

משקיעים בכם מההתחלה: הטבות ללקוחות חדשים

 • פטור ל-3 שנים מתשלום עמלות - עמלות פעולה על ידי פקיד ועמלות פעולה בערוץ ישיר  (לרבות עמלת מינימום חודשית בעו"ש מטבע ישראלי) (1)
 • 3 פנקסי שיקים רגילים חינם מדי שנה למשך תקופת המבצע (2)
 • בחירה בין 3 אופציות:
  מענק בסך 1,000 ש"ח(3) למעבירי משכורת 
  או
  הלוואה "ללא ריבית"(4) והצמדה עד 30,000 ₪ למשך 3 שנים (5)
  או 
  מסגרת משיכת יתר ללא ריבית בגובה המשכורת - עד לסכום של 10,000 ₪ לתקופה של שנה (5)

מוצרים ושירותים שמתאימים לכם
באוצר החייל הבנק הבינלאומי לעולם לא נפסיק להיות יצירתיים ולהציע לכם תכניות ומסלולים שמתאימים למהלך הקריירה שלכם ועונים לצרכים המדויקים שלכם.

הלוואות לכל מטרה

הלוואת אונליין - עד 84 חודשים ללא ערבים

הוראת קבע לחיסכון במט"ח

ייעוץ פנסיוני בחינם

משקיעים בתיק ההשקעות שלכם
אוצר החייל הבנק הבינלאומי מתמחה בשוק ההון ומציע למורים סל מוצרים והטבות ייחודי לניהול ומסחר בתיק ההשקעות.

בנקאות דיגיטלית מתקדמת באוצר החייל הבנק הבינלאומי 
אצלנו תיהנו מאפליקציה בנקאית מתקדמת המאפשרת לצפות בקלות במידע על החשבון.

(1) מובהר כי פטור כאמור עדיף על תנאי מסלול עמלות בסיסי או מורחב בחשבון העו"ש.

(2) בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות שירות אונליין (מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה) לרבות באמצעות האפליקציה.

(3) המענק יינתן ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי (לא עסקי), לאחר העברת משכורת ראשונה לבנק. מענק אחד בלבד יינתן לכל חשבון.

(4) הלוואה זו נושאת ריבית בשיעור של פריים + 4.9% ללקוח שיעמוד בתבחיני הזכאות למועדון יבוצע מידי חודש בחודשו חיוב וזיכוי ריבית.

(5) אי עמידה בפירעון ההלוואה ואשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

(6) ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום. תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון. אי עמידה בפירעון ההלוואה ואשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

כללי: תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק, בטופס ההצטרפות למבצע,  ולפי העניין גם באתר הבנק ,www.fibi.co.il וכן להסדרים הנהוגים בבנק ולתנאיו. אין כפל הטבות וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד.

גולד: ההצטרפות למבצע מותנית בצירוף החשבון לשירות דואר און-ליין ומיועדת אך ורק ללקוחות פרטיים (לא עסקיים) חדשים, אשר לא ניהלו חשבון בבנק (למעט חשבון תמורה) במהלך 5 השנים שקדמו למועד פתיחת החשבון (להלן: "תנאי ההצטרפות למבצע"). אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע. הבנק רשאי לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. יובהר כי ניתן יהיה לממש את הטבת ההצטרפות עד חצי שנה מיום ההצטרפות למועדון. לאחר הבחירה בהטבת הצטרפות, לא ניתן להחליפה בהטבת ההצטרפות אחרת המוצעת במבצע. הטבות ההצטרפות יינתנו בכפוף לעמידה בכל התנאים להלן במצטבר (להלן: "התנאים המזכים"): א) הלקוח עומד בתנאי ההצטרפות. ב) יופקדו בחשבון, במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת מההטבות, משכורות חודשיות באופן שוטף וקבוע ו/או תיק השקעות. ג) שימוש חודשי בסך 1,000 ₪ ומעלה בכרטיס אשראי שיונפק ללקוח במסגרת החשבון באמצעות הבנק  (לא כולל כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים). הכל בכפוף וכמפורט בטופס ההצטרפות למבצע ובמסמכי הבנק.

מענק: הטבת המענק מותנית בעמידה בתנאים המזכים ובהעברת משכורת ראשונה לחשבון.

"תיק השקעות": תוכניות חסכון, ניירות ערך (לרבות קרנות נאמנות), פקדונות שקליים (לרבות פח"ק) ופקדונות במטבע חוץ, לרבות פקדונות מובנים, המופקדים בחשבון (ולא כולל תיק פנסיוני כגון קופות גמל וקרנות השתלמות), בסכום מצטבר של 100,000 ש"ח ומעלה.

"משכורת": סך המשכורות החודשיות, לרבות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי: זקנה, שארים )13101-08-4(, נכויות- נכות ,ניידות, נפגעי עבודה, שיקום, סיעוד, אסירי ציון )60697-08-3(, הבטחת הכנסה )13110-08-5(, איבה – מ. הביטחון )15690-10-0(, נכות )14354-10-4(, פנסיה רוסיה )37249-2( וקצבאות סליקה בנקאי בע"מ( בסכום מצטבר של 7,000 ש"ח ומעלה. מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת. הפקדת משכורת כאמור שלא באמצעות ממשרד הביטחון: נכות )4090( אלמנות ומשפחות שכולות )79322( )של כל השותפים בחשבון( המופקדות לחשבון באמצעות מס"ב )מרכז מס"ב טעונה אישור הבנק מראש.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן )ללא כל הטבה(, אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צויינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי /הלוואה: פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק, לתנאי הבנק, לחתימה על המסמכים הנדרשים בבנק, ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו של הבנק.  (ניתנות במסגרת החשבון הלוואות לדיור?) אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

ריבית פריים (P): "ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מפעם לפעם, בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת ע"י הבנק.

בנקאות דיגיטלית: התנאים המלאים והמחייבים של כל אחד משירותי הדיגיטל מפורטים במסמכי ההצטרפות ובאתר הבינלאומי line-on / באפליקציה הסלולרית. ההצטרפות לשירותים וביצוע פעולות הינם בכפוף לקריטריונים של הבנק וחתימה על הטפסים המתאימים. ביצוע פעולות באמצעים ישירים הינם בהתאם לקיום הרשאה מתאימה בחשבון.

שירות פיבי: במסגרת השירות יינתנו הודעות/תזכורות/עצות לגבי אירועים מסוימים בחשבון, שייקבעו על ידי הבנק מעת לעת. מובהר כי השירות אינו מספק מעקב מלא ושוטף אחר החשבון, ואינו מהווה תחליף למעקב של הלקוח על חשבונו. ההודעות מיועדות לסייע ללקוח, הן אינן מהוות המלצה, ייעוץ או חוות דעת ועל הלקוח לבדוק ולשקול את יישומן לאור מכלול הנסיבות