חשבון "קבע קבוע"

למשתחררים מקבע - הטבות בנקאיות לכל החיים!

באוצר החייל הבנק הבינלאומי תמשיכו ליהנות מהטבות בנקאיות לכל החיים*!
הטבות בניהול חשבון העו"ש במטבע הישראלי:

עמלות פעולה ע“י פקיד:

 • הפקדת מזומן - פטור
 • משיכת מזומן - פטור
 • הפקה ומסירת תדפיס לבקשת הלקוח - פטור
 • העברה או הפקדה לחשבון אחר - פטור
 • פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי) - פטור
 • הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים - עד 20 שיקים) - פטור
 • תשלום שובר - פטור
 • עמלת פריטת מזומן (עד 10,000 ש"ח) - פטור

עמלות פעולה בערוץ ישיר:

 • משיכת מזומן במכשיר אוטומטי - 75% הנחה
 • חיוב בכרטיס אשראי - 75% הנחה
 • הפקדת מזומן - 75% הנחה
 • זיכוי חשבון באמצעות מסלקה - 75% הנחה
 • העברה או הפקדה לחשבון אחר - 75% הנחה
 • תשלום שובר - 75% הנחה
 • שאילתת מידע בכל נושא - 75% הנחה
 • הפקדת שיק לרבות באמצעות תיבת שירות (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים)  - 75% הנחה
 • משיכת שיק - 75% הנחה
 • חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע - 75% הנחה

ובנוסף:

 • 3 פנקסי שיקים חינם בשנה

אוצר החייל הבנק הבינלאומי מעמיד לרשותכם הלוואות מיוחדות להתחלת קריירה שנייה או לכל מטרה

 • מגוון הלוואות התארגנות לאזרחות
  הלוואת שחרור - לכל מטרה 
  סכום עד 5 משכורות או עד 50,000 ש"ח - הנמוך מבניהם
  תקופה: עד 36 חודש
  שיעור הריבית : החל מ-P+1.5% 
  תקופה: 37-60 חודשים
  שיעור הריבית : החל מ-P+2% 
  שיטת החזר: תשלומים חודשיים שווים של קרן וריבית לפי שיטת שפיצר

  מימון חתונה
  סכום עד 60,000 ש"ח
  תקופה: עד 36 חודש
  שיעור הריבית : החל מ-P+1% 
  תקופה: 37-60 חודשים
  שיעור הריבית : החל מ-P+2% 
  שיטת החזר: תשלומים חודשיים שווים של קרן וריבית לפי שיטת שפיצר
 • מגוון הלוואות לרכישת רכב
 • משכנתא בריבית מועדפת


באוצר החייל הבנק הבינלאומי - ממשיכים להרוויח קבוע גם אחרי הקבע

מועדון "קבע קבוע" –מיועד ללקוחות הבנק המשרתים  בשרות קבע או כאלה  שהיו בשירות קבע והשתחררו ובלבד שמשכורתם ממופת הועברה לבנק.
כללי: אין כפל הטבות. הבנק רשאי לשנות את ההטבות ו/או להפסיקן בכל עת. על אף האמור לעיל, במקרה שניתנה/תינתן לנו הטבה פרטנית בעמלה, אשר לגביה ניתנה הטבה במסגרת המבצע, אנו נהנה מההטבה הטובה מבניהן. ההטבות יוענקו לאחר עמידה בתנאים ובתבחינים המפורטים בטופס ההצטרפות, ללקוח העומד בהתחייבויותיו כלפי הבנק. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן שירותים לרבות מתן אשראי כלשהו. השירותים כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק , וכן להסדרים הנהוגים בבנק.


הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון"). הטבות בעמלות (לנושא ני"ע ומט"ח) לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון והן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות, הנגבות בנוסף לעמלה כלשהיא לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן (ללא הטבה).
אשראי וכרטיסי אשראי: אשראי וכרטיסי אשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובמקרה של משכנתא גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור.  אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בהלוואה לרכישת רכב חדש - הרכב ישועבד לטובת הבנק בעת שחרורו מהמכס, כמו כן על הרוכש יהיה לבטח את הרכב בביטוח מקיף עם סעיף שיעבוד לטובת הבנק.
פריים (P): ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מפעם לפעם, בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת ע"י הבנק. נכון ליום 15.04.2022 שיעור הריבית 1.85% לשנה, ריבית מתואמת 1.866% לשנה.

ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום.
תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון.