חשבון HiDigital

המסלול מיועד ללקוחות המנהלים חשבון בסניף הדיגיטלי -  ME. לפרטים על הסניף לחץ כאן

חשבון דיגיטלי גם מתקדם וגם משתלם ובנוסף הטבה מיוחדת ללקוחות חדשים

למועדון HiDigital, זכאים להצטרף לקוחות חדשים וקיימים הפועלים באופן עצמאי בדיגיטל ומנויים לשירותי דואר אונליין
והינם מעבירי משכורת של 7,000 ₪ ומעלה ו/או מחזיקי תיק השקעות בסך 50,000 ₪ ומעלה ו/או בעלי הפקדות חודשיות במטבע ישראלי1 בסך 10,000 ₪.

למעבירי משכורת הטבת הצטרפות לבחירה:3

  • הלוואה ללא ריבית בסך של  30,000 ₪  - ההלוואה תוענק לתקופה של עד 30 חודשים4
    או
  •  מענק הצטרפות של עד 1,500 ₪ 5

הטבות בעו"ש:

  • פטור מתשלום עמלת פעולת פקיד אחת ברבעון במט"י
  • פטור מעמלת פעולה בערוץ ישיר במט"י
  • פטור מעמלת השלמה למינימום במט"י 
  • פטור מ- 5 פנקסי שיקים בשנה קלנדרית להזמנות באינטרנט/אפליקציה6

 

הטבות בני"ע ומט"ח:7

החזר עמלות בגובה 30% על מגוון פעולות באפליקציה ובאון ליין על העמלות המפורטות להלן:

קניה ומכירה של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב (למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף) (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה):
מניות ואגרות חוב
מלווה קצר מועד

קניה ומכירה של ניירות ערך בחוץ לארץ:מניות, אגרות חוב וקרנות נאמנות

ניירות ערך
חליפין מט"י-מט"ח
העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ –חד פעמית 
מט"ח

ההחזר יבוצע לגבי העמלות המפורטות בתעריפון תחת העמודות שכותרתן "סכום/שיעור" ו- "מינ/מקס" (וההערות המשויכות לסעיפים הנ"ל בתעריפון) בלבד. לפיכך, ההחזר לא יחול על הוצאות נוספות (לרבות הוצאות צד ג')/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי.

  • פטור מעמלת בנקאות ישירה בסלולרי (SMS)

1. הפקדות במט"י לזכות החשבון של שיקים, מזומנים ו/או העברה בנקאית, בסכום של 10,000 ש"ח לפחות בחודש. מובהר כי, במקרה של הפקדת שיקים מעותדים או ביצוע ניכיון שיקים, סכום השיק יילקח בחשבון במועד פירעון השיק (ולא במועד מסירתו לבנק). 
2. לקוח המוגדר כבעל תעודת זהות חדשה בבנק שפתח חשבון חדש בסניף הדיגיטלי ME
3. יובהר כי ניתן יהיה לממש את הטבת ההצטרפות שהלקוח בחר עד חצי שנה מיום ההצטרפות למועדון. לאחר תאריך זה תפקע זכאותו של הלקוח החדש למימוש הטבת ההצטרפות
4. הלוואה זו נושאת ריבית בשיעור של פריים + 4.9% , ללקוח שיעמוד בתבחיני המבצע יבוצע מידי חודש בחודשו החזר כספי בגובה חיוב הריבית. ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום. תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון אחר בבנק. על מנת ליהנות מהטבת ההלוואה ללא ריבית יש לעמוד באחד משני התבחינים הבאים: העברת משכורת או החזקת תיק השקעות בהתאם לתבחיני המבצע, וזאת לאורך כל תקופת ההלוואה. פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5.  המענק יהיה פועל יוצא של גובה המשכורות המועברות לחשבון עפ"י ממוצע 3 חודשי משכורת  אחרונים. הזכאות הינה למענק אחד בחשבון גם אם שני בעלי החשבון עומדים בתנאי הזכאות
6. בכפוף לכך שהזמנת פנקסי השיקים בוצעה באמצעות שירות הבינלאומי אונליין מותנה במנוי לשירות ובהרשאה מתאימה) לרבות באמצעות האפלקציה.
7. הזיכוי יבוצע בחודש ינואר כל שנה לכל תקופת שיוך הלקוח למבצע, ההחזר לא יחול עלהוצאות נוספות )לרבות הוצאות צד ג'(/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי.

כללי: תוקף ההצעה עד לשינוייה/ביטולה ע"י הבנק. השירותים והמוצרים המפורטים לעיל כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר הבנק www.fibi.co.il , וכן להסדרים הנהוגים בבנק. אין כפל הטבות וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת בלבד. הבנק אינו מתחייב לפתוח חשבון ללקוח ופתיחת החשבון הינה לשיקול דעת הבנק בלבד. 

מבצע HI DIGITAL : ההצטרפות למבצע מותנית בצירוף החשבון לשירות דואר און-ליין. אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע הבנק רשאי לשנות את תנאי ההצעה/ההטבות או להפסיקן בכל עת. ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי(לא עסקי) ומותנות בכך שיופקדו בו,
במהלך התקופה הרלוונטית לגבי כל אחת ההטבות, משכורות חודשיות בסך של, 7,000 ₪ ומעלה ו/או תיק השקעות )לא כולל נכסים פנסיונים כגון קופות גמל וקרנות השתלמות( בגובה של 100,000 ₪ ומעלה / הפקדות חודשיות בסך 10,000 ומעלה. יובהר כי לקוח חדש הינו לקוח שלא ניהל חשבון פעיל ב 5- השנים האחרונות.

הטבות בעמלות: כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת )"התעריפון"(. הטבה בעמלה כלשהי לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, הן תגבנה במלואן )ללא כל הטבה(, אלא אם נקבע במפורש אחרת מובהר
כי אם צויינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן ללא כל הטבה.

אשראי: פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי ואין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן אשראי כלשהו. מתן האשראי יוענקו בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא, גם בהתאם לנהלים למתן
הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

הטבות בני"ע: עם בחירה בהטבות לפי הצעה זו, הלקוח לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת בעמלות, גם אם הינו זכאי לה מתוקף השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה מסוימת או בכל אופן אחר שהוא, לרבות בתוקף הטבות פרטניות הקיימות לו.
ריבית פריים(P)": ריבית בסיסית" הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מפעם לפעם, בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק האשראי, ומפורסמת ע"י הבנק.

"תיק השקעות": תוכניות חסכון, ניירות ערך (לרבות קרנות נאמנות), פקדונות שקליים (לרבות פח"ק) ופקדונות במטבע חוץ, לרבות פקדונות מובנים, המופקדים בחשבון (ולא כולל תיק פנסיוני כגון קופות גמל וקרנות השתלמות), בסכום מצטבר של 100,000 ש"ח ומעלה.

"משכורת": סך המשכורות החודשיות, לרבות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי: זקנה, שארים )13101-08-4(, נכויות- נכות ,ניידות, נפגעי עבודה, שיקום, סיעוד, אסירי ציון )60697-08-3(, הבטחת הכנסה )13110-08-5(, איבה – מ. הביטחון )15690-10-0(, נכות )14354-10-4(, פנסיה רוסיה )37249-2( וקצבאות סליקה בנקאי בע"מ( בסכום מצטבר של 7,000 ש"ח ומעלה. מובהר כי משכורת חייל/ת בסדיר או במסגרת שירות לאומי אינן בגדר משכורת. הפקדת משכורת כאמור שלא באמצעות ממשרד הביטחון: נכות )4090( אלמנות ומשפחות שכולות )79322( )של כל השותפים בחשבון( המופקדות לחשבון באמצעות מס"ב )מרכז מס"ב טעונה אישור הבנק מראש.