הקפאת אמצעי תשלום

הקפאה זמנית של השימוש באמצעי תשלום ביוזמת בעלי החשבון

בעלי החשבון רשאים להקפיא זמנית אמצעי תשלום לתקופה על פי בחירתם ובלבד שלא תעלה על 14 ימים. 
 "אמצעי תשלום" - כל ערוץ/אמצעי שמציע הבנק ללקוחותיו לשם מתן הוראות תשלום בחשבונות הבנק. בבנק הוגדרו 8 אמצעי תשלום כמפורט להלן: 
אמצעי תשלום כלליים בחשבון: 
  • כרטיסי חיוב (לרבות כרטיסי אשראי).
  • אתר האינטרנט (לרבות אפליקציית הבנק ושירות התכתבות עם בנקאי).
  • מוקד טלפוני.
  • סניף – מתן הוראה מול פקיד (לרבות מתן הוראה בתיבת שירות).
  • שירות טלפוני בסניף.
  • שירותי פקסימיליה.
  • הרשאות לחיוב חשבון.
  • שירות באמצעות מערכת EDI.
 
המשמעות של הקפאה זמנית של אמצעי תשלום היא עצירת האפשרות לבצע פעולות תשלום באמצעות אמצעי תשלום בתקופת ההקפאה, כגון : העברת כספים, משיכת כספים ועוד.
ניתן לתת הוראה להקפאה של אמצעי תשלום באמצעות פניה טלפונית לסניף, פניה למוקד הטלפוני או בדלפקי הסניף.  
כמו כן, באתר האינטרנט של הבנק ניתן להקפיא את אמצעי התשלום הבאים: אתר האינטרנט והאפליקציה, הרשאות לחיוב חשבון. 
הוראה להקפאת כרטיסי חיוב ניתן למסור גם בחברת האשראי. 
 
להלן עיקרי התנאים לביצוע הקפאה של אמצעי התשלום
התנאים המלאים והמחייבים יימסרו ע"ג טופס/מסך הוראת ההקפאה או באמצעות הטלפון, בהתאם לאמצעי התקשורת במסגרתו ניתנה הוראתך.  
1. הקפאת אמצעי התשלום מונעת אפשרות למתן הוראות להעברת כספים מהחשבון וכן למשיכה או להפקדת מזומן, לפי העניין (להלן: "פעולות תשלום") באמצעות אמצעי התשלום המוקפא במהלך תקופת ההקפאה.  
2. באמצעי תשלום אישיים (לדוגמא: אינטרנט, שירות טלפוני בסניף, מוקד טלפוני, כרטיסי חיוב) - ההקפאה תחול רק ביחס לכרטיס החיוב שהוקפא ו/או על פעולות תשלום המבוצעות באמצעות  קוד המשתמש שהונפק למבקש ההקפאה.  משתמשים אחרים באמצעי תשלום כאמור או בעלי כרטיס חיוב אחר שהונפק במסגרת אותו חשבון,  אם ישנם, יוכלו להמשיך ולפעול ללא שינוי.
בהתייחס לאמצעי תשלום מסוג אינטרנט, שירות טלפוני בסניף ומוקד טלפוני-  הקפאתם  תחול ביחס לכל החשבונות שהמשתמש יכול לפעול בהם באמצעות קוד המשתמש  לגביו ניתנה הוראת ההקפאה.
2. ההקפאה אינה מונעת את הפעולות הבאות:
- העברת כספים אל החשבון ע"י צדדים שלישיים. 
- ביצוע פעולות או קבלת שירותים אחרים שאינם פעולות תשלום. 
בכרטיסי חיוב ההקפאה מונעת האפשרות לעשות כל שימוש שהוא בכרטיס
3. בקשת הקפאה תיכנס לתוקפה מיד עם ביצועה.  ההקפאה לא תחול ביחס להוראות תשלום שבוצעו במהלך יום העסקים לפני שעת קבלת הבקשה להקפאה.
4. ההקפאה לא תחול על הוראות תשלום שניתנו לפני תאריך קבלת הבקשה להקפאה,  ואלו יוסיפו להתבצע בהתאם לתנאיהן (כגון הוראות קבע).
על אף האמור לעיל, הקפאה המבוצעת ביחס לשירות באינטרנט תחול גם על הוראות לביצוע העברות עתידיות (שאינן הוראת קבע), ובהתאם הוראות אלו לא יבוצעו במהלך תקופת ההקפאה. 
5. יום סיום ההקפאה נכלל בתקופת ההקפאה. מובהר, כי במקרה בו יום סיום ההקפאה יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה יום סיום ההקפאה ליום העסקים הראשון שלאחר מכן (למעט כרטיסי אשראי). 
6. בקשה להקפאה כפופה לחוברת התנאים הכלליים לניהול חשבון וביחס לכרטיסים- גם להסכם כרטיס חיוב.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.