תנאים להעברות מט"ח ומט"י עתידיות

תנאים להעברות מט"ח ומט"י עתידיות

  • ניתן לקבוע תאריך עתידי לביצוע העברה שיהיה לא מאוחר מ- 6 חודשים ממועד הזנת ההוראה.
  • בתאריך שנקבע לביצוע ההעברה בשעה 10:00 בבוקר (או בסמוך לכך), תיבדק תקינות ההוראה, לרבות קיומן של ההרשאות הנדרשות לצורך מתן ההוראה גם במועד זה. בלי לגרוע מהאמור, יובהר כי במקרה שבין מועד מתן ההוראה למועד המבוקש לביצוע ההוראה, יחול שינוי רלבנטי בהרשאות לפעילות באינטרנט בחשבון ו/או ברשימת המוטבים להעברות באינטרנט ו/או שינוי רלבנטי אחר, ההוראה לא תתבצע. כמו כן, ההוראה לא תתבצע אם ביצוע ההעברה יגרום לחריגה מהסכומים המרביים להעברות מהחשבון באמצעות האינטרנט, כפי שיהיו במועד זה.
  • הבנק יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לא לבצע את ההוראה, אם במועד האמור בסעיף 2 לעיל לא תהיה בחשבון יתרה מספקת במטבע הרלבנטי לביצוע ההעברה (להלן: "יתרה מספקת").
  • העברת הוראה לטיפול הסניף: אם במועד המבוקש לביצוע ההעברה לא תהיה בחשבון יתרה מספקת או בהעברות מט"ח יימצאו מילים אסורות או בהעברות במערכת זה"ב – המערכת לא תהיה זמינה, תועבר ההוראה לטיפול סניף הבנק בו מתנהל החשבון. הבנק יהיה רשאי לקבוע מקרים חריגים נוספים בהם הוראה שלא ניתן לבצע באמצעות האינטרנט, תועבר לטיפול הסניף. מודגש כי הוראה שתועבר לטיפול הסניף לא בהכרח תבוצע. לא ניתן לשנות הוראה שהועברה לטיפול הסניף – הוראה תבוצע כמות שהיא או תידחה. הוראה שהועברה לטיפול הסניף תבוצע או תידחה, עד לתום אותו יום עסקים. גם אם ההוראה הועברה לטיפול הסניף היא תיחשב כהוראה שניתנה באמצעות האינטרנט, בין היתר לעניין מגבלת הסכומים המרביים להעברות באמצעות האינטרנט ולעניין העמלות בגין הפעולה. על אף האמור לעיל ככל שניתנה בחשבון "הרשאה מיוחדת" לביצוע העברות באמצעות האינטרנט, הרשאה זו לא תחול במקרה זה.
  • תשומת הלב כי העמלות המוצגות במסכי ההוראה אינן סופיות. חישוב סופי של העמלות ייעשה ביום ביצוע ההוראה, בהתאם לנתונים העדכניים במועד זה, לרבות - העמלות הקבועות בתעריפון הבנק (בכפוף להסדר אחר, אם יהיה במועד זה), סיווג החשבון כ"יחיד", "עסק קטן" או "עסק גדול" (כמשמעותם לעניין חיוב בעמלות), ולגבי "יחיד" ו"עסק קטן" – בהתאם להסדר "תשלום לפי פעולה" או למסלול עמלות אליו משויך החשבון.  לפירוט בעניין עמלות בהעברות מט"ח ראה   קישור  ל- "הבהרות בעניין העמלות".
  • ביטול הוראות: ניתן לבטל הוראה עתידית עד לתאריך המבוקש לביצוע ההעברה בשעה 10:00 בבוקר (כל עוד ההוראה נמצאת בסטאטוס של "ממתין לביצוע" בשאילתה "פירוט/ביטול הוראות עתידיות"). ניתן לבטל הוראת העברה עתידית  במט"ח באמצעות האינטרנט דרך שאילתה "פירוט/ביטול הוראות עתידיות במט"ח" . ניתן לבטל הוראות העברה עתידית בשקלים באמצעות האינטרנט דרך שאילתה "פירוט/ביטול הוראות עתידיות בשקלים" וזאת על ידי כל חותם שחתם על ההוראה וכן על ידי כל משתמש המוסמך לתת הוראה זו לבדו. כמו כן, הוראה עתידית במט"ח ניתן לבטל גם באמצעות פנייה לסניף. הוראה עתידית ניתן לבטל באמצעות פנייה לסניף אם הועברה לטיפול הסניף כאמור בסעיף 4 לעיל ובלבד שטרם בוצעה.
  • באחריות הלקוח לעקוב אחר ביצוע/אי ביצוע הוראות שניתנו. (מעקב אחר סטטוס ההוראה מבוצע באמצעות שאילתות "פירוט/ביטול הוראות עתידיות במט"ח" ו- "פירוט/ביטול הוראות עתידיות בשקלים").
  • לתשומת לב – הוראות שלא בוצעו יופיעו בשאילתות "פירוט/ביטול הוראות עתידיות במט"ח" / "פירוט/ביטול הוראות עתידיות בשקלים" בסטטוס "נדחה" למשך חודש מתאריך הדחייה.