פס"ד ביה"ד לחוזים אחידים

במסגרת יוזמה של רשויות המדינה (המפקח על הבנקים והיועץ המשפטי לממשלה) להעמיד למבחן שיפוטי דוגמאות טיפוסיות של חוזים בנקאיים, נבחן גם נוסח מסמך "תנאים מיוחדים להסכם הלוואה" (להלן: "הסכם הלוואה") עליו חתמת במסגרת קבלת ההלוואה.

ביום 5.5.09 ניתן פסק דינו של בית הדין לחוזים אחידים (להלן: "פסק הדין"), במסגרתו החליט בית הדין על ביצוע שינויים בחלק מסעיפי הסכם ההלוואה, הנובעים בין היתר, מהסכמות אליהן הגיע הבנק עם המפקח על הבנקים, ואשר קיבלו את אישור בית הדין, ושינויים נוספים, בהתאם להחלטת בין הדין. נוסח הסכם ההלוואה תוקן בהתאם לפסק הדין. 
ביום 10.1.2010 הגיש הבנק את ערעורו לבית המשפט העליון על חלק מסעיפי פסק הדין.
ביום 19.9.2012 ניתן פסק הדין של בית המשפט העליון בערעור, במסגרתו ניתן תוקף של פסק דין להסכמות אליהן הגיעו הצדדים וכן ניתנה החלטה בסוגיות נוספות שנדונו במסגרת הערעור (להלן: "פסק הדין בערעור").
משכך, הסכם ההלוואה המתוקן המחייב לגביך, הוא אחד מארבעת הנוסחים המתוקנים של הסכם ההלוואה , כמפורט להלן, בהתאם למהדורת הסכם ההלוואה עליה חתמת.
הסכם זה ישמש מעתה ואילך כבסיס להסדרת היחסים המשפטיים בין הבנק לבינך במקום הסכם ההלוואה המקורי עליו חתמת. 
ניתן לקבל העתק עדכני של נוסח הסכם ההלוואה בכל אחד מדלפקי המשכנתאות בסניפי הבנק, או לפנות לפקיד המשכנתאות בבנק בבקשה כי נוסח ההסכם יישלח אליך.
ניתן לעיין בפסק הדין ובפסק הדין שניתן בערעור בקישורים הבאים:

המידע באתר זה אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה למתן הלוואה כלשהי ואינו מהווה יעוץ. המידע הינו כללי ובעל תכנים שיווקיים ואין בו משום תחליף לתדריך ללווה ו/או לדפי הסבר הניתנים לכל אדם המבקש לברר תנאים לקבלת משכנתא ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י פקיד משכנתאות המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש לצורך ביצוע העסקה הספציפית .ההלוואות יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובהתאם לנהלי הבנק למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.