פתיחת חשבון צעיר (גיל 14-16) טעונה הסכמת הורים.

חשבון צעיר: חשבון עו"ש ליחידים, המתנהל ע"י קטין/צעיר בגיל 20-14. צעיר יוכל לצרף שותף לחשבון רק עם הגיעו לגיל 18. סיווג "חשבון צעיר" יהיה בתוקף עד לשיוך החשבון לקבוצת אוכלוסייה אחרת/מועדון אחר או עד הגיעו של בעל החשבון לגיל 20 (ובחשבון משותף- עד הגיעו של אחד השותפים לגיל 20), לפי המוקדם מביניהם.

כללי: אין כפל הטבות. חשבון המסווג כ"חשבון צעיר" לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת (במסגרת קבוצת אוכלוסייה אחרת/ מבצע של הבנק/באופן אחר) למעט הטבות פרטניות בעמלות והטבות בעמלות לפעולות באינטרנט (וזאת כאמור, ללא כפל הטבות). הבנק רשאי לשנות את ההטבות ו/או להפסיקן בכל עת. אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן שירותים לרבות מתן אשראי כלשהו. השירותים כפופים לתנאים המלאים המפורטים במסמכי הבנק ולפי העניין גם באתר www.bankotsar.co.il , כן להסדרים הנהוגים בבנק.
הסדרת הזכאות לקבלת ההטבות הינה באחריות הלקוח.

הטבות בעמלות: ההטבה בעמלות לא תחול על עמלות מינימום/מקסימום הקבועות לאותה עמלה בתעריפון, והן תגבנה במלואן (ללא כל הטבה), אלא אם נקבע במפורש אחרת לעיל. מובהר כי אם צוינו בתעריפון הוצאות נוספות/עמלות נלוות, הנגבות בנוסף לעמלה כלשהי לגביה ניתנה הטבה, הן תגבנה במלואן (ללא הטבה). כל ההטבות בעמלות הן ביחס לתעריפון הבנק ליחידם ועסקים קטנים, כפי שיהיה מעת לעת ("התעריפון").

אשראי וכרטיסי אשראי: אשראי וכרטיסי אשראי יינתנו מגיל 16 בלבד בכפוף לשיקול דעת הבנק, להמצאת בטחונות לשביעות רצונו ולהסכמת ההורים. ההטבות בכרטיס האשראי, לרבות הפטור מדמי כרטיס, הינן באחריות חברות כרטיסי האשראי, וכפופות לתנאי המועדון של החברות המתפרסמים באתר שלהן. ההטבה יכולה להשתנות מעת לעת או להתבטל ע"י חברות כרטיסי האשראי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

פריים (P): "ריבית בסיסית"  הנקבעת ע"י הבנק ומשתנה מעת לעת, ומפורסמת ע"י הבנק בסניפיו או באתר האינטרנט של הבנק .

ההטבה הינה חד פעמית, אף אם נוצלה שלא במלוא הסכום.
תנאי הלוואה אלה אינם מיועדים להלוואה המשמשת לפירעון של הלוואה קיימת בחשבון.

יובהר כי לקוח חדש הינו לקוח שלא ניהל חשבון פעיל ב 5- השנים האחרונות.

${loading}