אין במידע לעיל משום התחייבות של הבנק להוצאת ערבות בנקאית. הוצאת ערבות בנקאית ומתן אשראי כפופים לשיקול דעתו של הבנק ולהמצאת בטחונות, ככל שידרשו. הבקשה תיחשב כסופית רק לאחר חתימה על טופס הבקשה המקובל בבנק, על פי זכויות החתימה שנמסרו לבנק. אי עמידה בפירעון אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

${loading}