משכנתא - מסלולי הלוואה וסוגי הלוואה

הבנק הבינלאומי מציע מגוון של מסלולי משכנתאות. יועצי המשכנתאות בסניפים ישמחו להתאים עבורכם את ההרכב המתאים ביותר לצרכים שלכם. לקביעת פגישה באחד מסניפי הבנק אנא צור קשר עם אחד מסניפי הבנק או למוקד הבינלאומי call.

סוגי משכנתאות

הבנק הבינלאומי מציע מגוון של מסלולי משכנתאות. איך בוחרים ריבית משכנתא, מסלול וסוג משכנתא? יועצי המשכנתאות בסניפים ישמחו להתאים עבורכם את ההרכב המתאים ביותר לצרכים שלכם .                

לקביעת פגישה באחד מסניפי הבנק אנא צור קשר עם אחד מסניפי הבנק או למוקד אוצר ישיר

מסלולי ההלוואות שמציע הבנק

מידע אודות מסלולי המשכנתאות שמציע הבנק, מנגנוני הריבית ועוגני שינוי הריבית הקובץ המצ"ב

הלוואות זכאות

בנוסף, ניתן לקבל באמצעות הבנק משכנתא לזכאים - הלוואת זכאות של משרד הבינוי והשיכון.

לקבלת מידע אודות הלוואת משכנתא לזכאים, הקש כאן

למידע נוסף ממשרד הבינוי והשיכון הקש כאן 

בסיסי קביעת הריבית בהלוואות משכנתא ונתוני ריבית היסטוריים

בכל סוגי ההלוואות (למעט חלק מהלוואות זכאות), שיעור הריבית מורכב מבסיס לקביעת שיעור ריבית אובייקטיבי חיצוני  (להלן: "העוגן") וממרווח.

להלן נתונים עדכניים והיסטוריים אודות העוגנים השונים

ריבית פריים –

על בסיס ריבית בנק ישראל, בתוספת מרווח קבוע, נקבעת ריבית הפריים, המהווה עוגן לחישוב ריבית בהלוואה על בסיס הפריים.

למידע נוכחי והיסטורי אודות ריבית בנק ישראל הקש כאן

ריבית מתן ממוצעת  -

ריבית מתן ממוצעת, שמפרסם בנק ישראל, של הלוואות לדיור במערכת הבנקאית

עוגן זה משמש לקביעת הריבית בהלוואות בריבית קבועה המבוצעות בחלקים ובהלוואות בריבית  משתנה.

למידע נוכחי והיסטורי אודות עוגן זה הקש כאן

  • העוגן בהלוואות צמודות מדד מתפרסם בגיליון "לוח 1" (מידע על הריבית, אשראי שניתן במהלך החודש למטרת מגורים לפי: תקופה לפירעון, שיעור המימון (LTV)  ושיעור החזר מהכנסה – מגזר צמוד מדד)
  • העוגן בהלוואות לא צמודות מתפרסם בגיליון "לוח 2" (מידע על הריבית, אשראי שניתן במהלך החודש למטרת מגורים לפי: תקופה לפירעון, שיעור המימון (LTV)  ושיעור החזר מהכנסה – מגזר לא צמוד)
  • מובהר כי הנתונים בטבלת המידע מפורסמים במונחים אפקטיביים, ולשם קביעת העוגן, הבנק יחשבם במונחים נומינליים שנתיים, כך שעשוי להיות שוני בין הנתון המופיע בטבלת המידע לבין נתוני ההלוואה לגבי שיעור העוגן.
  • בהלוואות זכאות הריבית ו/או מנגנון קביעת הריבית נקבעים בהתאם להוראות משרד הבינוי והשיכון


תשואות אג"ח ממשלתיות -

ריבית המתפרסמת על ידי בנק ישראל המבוססת על תשואות של אגרות חוב ממשלתיות שנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
למידע נוכחי והיסטורי אודות עוגן זה הקש כאן (המידע נמצא בקישור "נתוני התשואות הנומינליות והריאליות..")

מחשבון משכנתא

לחצו כאן למחשבון משכנתא 

המידע באתר זה אינו מהווה חוות דעת, המלצה או הצעה למתן הלוואה כלשהי ואינו מהווה יעוץ. המידע הינו כללי ובעל תכנים שיווקיים ואין בו משום תחליף לתדריך ללווה ו/או לדפי הסבר הניתנים לכל אדם המבקש לברר תנאים לקבלת משכנתא ואינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי, לרבות ייעוץ ע"י פקיד משכנתאות המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש לצורך ביצוע העסקה הספציפית .ההלוואות יוענקו בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו ובהתאם לנהלי הבנק למתן הלוואות לדיור. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.  התנאים המלאים והמחייבים של כל שירות/מוצר הינם כמפורט במסמכי הבנק ביחס לאותו שירות/מוצר וכפופים להסדרים הנהוגים בבנק. הבנק רשאי לשנות את תנאי השירות/ המוצר או להפסיק להציעם בכל עת. פריים הינה "הריבית הבסיסית" הנקבעת ע"י הבנק והמשתנה מעת לעת. 

באפשרותך לבקש בכל עת את הסרתך מרשימות שיווק אשראי, על ידי פנייה לסניפך, לרבות באמצעות שירות התכתבות עם בנקאי.